pic_anicare_2

VERKSAMHET

Ani care är ständigt under utveckling och strävar hela tiden efter att hålla en god kvalitet samt ge bästa möjliga vård till våra klienter. Verksamheten jobbar efter lösningsfokuserat förhållningssätt, vi använder även barns behov i centrum (BBIC) i alla våra utredningar, samtal och dokumentation.
Vår verksamhet har till syfte att stärka och utveckla varje enskild individ för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Varje klient skall känna att den behandlas med respekt samt har eget inflytande över sin livssituation.

VÄRDEGRUND

Verksamheten vilar på en humanistisk värdegrund, som tar sin utgångspunkt i de humanistiska värden, vilket innebär att personalen inom verksamheten:

 

 • Ser varje människa som unik och värdefull.
 • Möter varje individ med respekt, empati och lyhördhet.
 • Ser vikten i att varje individs grundläggande behov behöver bli tillfredsställda.
 • Ser varje individs möjligheter till utveckling och arbetar på ett sätt som främjar delaktighet.
 • Skapar förutsättningar för insikt och förståelse av de humanistiska och demokratiska grunder och värderingar som det svenska samhället bygger på.
 • Tar gemensamt ansvar för vårt uppdrag.
 • Delar med sig av sina erfarenheter samt lär av varandra och omvärlden.
 • Främjar en öppen dialog och nytänkande.

BARNKONVENTIONEN

Vårt företag följer Barnkonventionens grundprinciper vilka innebär att:

 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
 • Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barnet.
 • Varje barn har rätt att få sina grundläggande behov uppfyllda.
 • Varje barn har rätt att få skydd mot övergrepp och utnyttjad.
 • Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör denna.
 • Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.
 • Ett flyktingbarn har rätt till skydd och hjälp.