Life Quality är ett koncept som vi har anammat därför att det svarar upp mot vad vi själva strävar efter. Konceptet samlar under sig en rad metoder som samverkar beroende vem det är vi pratar med, men alltid för våra klienters bästa.

 

Ett koncept 

Life Quality är ett koncept som tar vara på grundambitionerna hos de människor som söker sig till vårt land. Den må vara vilken orsak som helst som ligger till bakgrund för invandringen, men grundprincipen för Life Quality är att människor utgör en resurs för sig själva, för varandra och för samhället.  

Det är viktigt att förstå Life Quality som ett koncept under vilket många olika metoder kan göras tillgängliga. Ett koncept som påbjuder oss hur vi ska tolka de ambitioner om behandling, terapi, lärande moment etc. som tillämpas. Konceptet ger oss på förhand en given riktning.  

 

En praktisk praktik  

Life Quality som koncept fokuserar på framtid och erbjuder individer möjliga vägar att uppnå egna uppsatta mål: genom att tillämpa de metoder som finns till hands för att läka, behandla och bearbeta psykosociala problem i syfte att ge individen bästa möjliga förutsättningar för att ta sig ann egna uppsatt mål.  

 

En livsviktig mening 

Life Quality är den mening som utgör grunden för varför individer väljer att bosätta sig i vårt land.

 

En individuell process 

Life Quality är inte knuten till religion, etnicitet eller kulturell bakgrund utan kan istället betraktas som en grundprincip om skapandet av sociala förutsättningar för individen att förstå att tillgodogöra sig de sociala koder som bereder vägen till den egna framgången. Något som i alla avseende kommer att ske livet ut eller så fort nya individuella målsättningar framställs.